1
Bằng Tejano, Ivy C.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
2
3
Bằng Virola, Madonna T.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2005)
Bài viết
4
Bằng Oclarit, Ariel Marco T.
Được phát hành 1993
Sách
5
Được phát hành 1991
Sách
6
Được phát hành 1991
Hội nghị đang tiến hành Sách
8