1
Bằng Macarubbo, Prince Wilson A.
Xuất bản năm Philippiniana Sacra (2019)
Bài viết
2
Bằng Alvarez, Lilia Borlongan
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
3
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
4
Bằng Follett, Ken
Được phát hành 2007
Sách
5
Bằng Clark, William W. 1940-
Được phát hành 2006
Sách
6
Bằng McNutt, Stacey.
Được phát hành 1997
Sách
7
Bằng Santos, Ruperto C.
Được phát hành 1997
Sách
8
Được phát hành 1995
Sách
9
Bằng Erlande-Brandenburg, Alain.
Được phát hành 1995
Sách
10
Bằng Erlande-Brandenburg, Alain
Được phát hành 1994
Sách
11
Bằng Cowen, Painton
Được phát hành 1990
Sách
12
Được phát hành 1979
Sách
13
14
Được phát hành 1969
Sách
15
Bằng Mitchell, Ann
Được phát hành 1968
Sách
16
Bằng Hurlimann, Martin
Được phát hành 1967
Sách
17
Bằng Jantzen, Hans 1881-
Được phát hành 1962
Sách
18
Bằng Hurlimann, Martin 1897-
Được phát hành 1961
Sách
19
Bằng Fitchen, John
Được phát hành 1961
Sách
20
Bằng Batsford, Harry
Được phát hành 1960
Sách