1
Bằng Finkler, Earl
Được phát hành 1972
Sách
2
Được phát hành 1950
Sách