1
Bằng Posse, Jacobo Limeres, Dios, Pedro Diz, Scully, Crispian
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Cowan, M. Kelly
Được phát hành 2015
Sách
3
Được phát hành 2007
Bộ dụng cụ
4
Được phát hành 2007
Sách
5
Được phát hành 2004
Sách
6
Được phát hành 2004
Sách
7
Bằng Garrett, Laurie
Được phát hành 1994
Sách
8