1
Bằng Salazar, Gina S.
Được phát hành 2019
Luận văn Sách
2
Bằng Flores, Patrick D.
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2016)
Bài viết
3
Được phát hành 2016
Sách
4
5
Bằng Keane, Michael 1952-
Được phát hành 2013
Sách
6
7
Bằng Flew, Terry
Được phát hành 2012
Sách
8
Bằng Bandarin, Francesco, Oers, Ron van 1965-
Được phát hành 2012
Sách
9
Được phát hành 2012
Sách
11
Được phát hành 2011
Sách
12
Được phát hành 2011
Sách
13
14
Được phát hành 2010
Sách
15
Bằng Navarro, Dante
Xuất bản năm Philippine Star (2010)
Bài viết
16
Bằng Cordero, Abac
Xuất bản năm Philippine Star (2010)
Bài viết
17
Bằng Sassatelli, Monica
Được phát hành 2009
Sách
18
Bằng Smith, Laurajane
Được phát hành 2009
Sách
19
Được phát hành 2009
Sách
20
Bằng Oppenheim, Robert 1969-
Được phát hành 2008
Sách