1
Bằng Bengco, Regina
Xuất bản năm Malaya (2008)
Bài viết
2
Xuất bản năm Malaya (2008)
Bài viết
3
Bằng Javellana, Juliet Labog
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (1999)
Bài viết
4
Bằng David, Rina Jimenez
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (1999)
Bài viết
5
Bằng Doronila, Amando
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (1999)
Bài viết
6
Bằng Lacar, Efren
Xuất bản năm Manila Times (1998)
Bài viết