1
Bằng De La Peña, Rodrigo V.
Xuất bản năm Sunday Inquirer Magazine (2004)
Bài viết
2
Bằng De La Peña, Rodrigo V.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2004)
Bài viết