1
Được phát hành 2015
Sách
2
Được phát hành 2014
Sách
3
Được phát hành 2014
Sách
4
Bằng Kapardis, Andreas.
Được phát hành 2010
Sách
5
Bằng McMurran, Mary
Được phát hành 2009
Sách
6
Bằng Fulero, Solomon M.
Được phát hành 2009
Sách
7
Bằng Bartol, Curt R. 1940-
Được phát hành 2008
Sách
8
9
Bằng Horley, James 1954-
Được phát hành 2008
Sách
10
Được phát hành 2007
Sách
11
Được phát hành 2006
Sách
12
Bằng McKee, Geoffrey R.
Được phát hành 2006
Sách
13
Bằng Sanchez, Custodiosa A.
Được phát hành 2005
Sách
14
Bằng Wrightsman, Lawrence S.
Được phát hành 2005
Sách
15
16
Bằng Craig, Robert J. 1941-
Được phát hành 2005
Sách
17
Bằng Williams, Christopher R. 1972-
Được phát hành 2002
Sách
18
Bằng Gudjonsson, Gisli H.
Được phát hành 1998
Sách
19
Bằng Loftus, Elizabeth F. 1944-
Được phát hành 1996
Sách
20
Được phát hành 1993
Sách