1
Bằng Haskins, Charles Homer 1870-1937
Được phát hành 1995
Sách
2
3
Bằng Van der Merwe, Peter
Được phát hành 1989
Sách
4
Bằng Scott, Randall W. 1947-
Được phát hành 1988
Sách
5
Được phát hành 1988
Sách
6
Được phát hành 1988
Sách
7
Bằng Zanker, Graham 1947-
Được phát hành 1987
Sách
8
Được phát hành 1987
Sách
9
Bằng Ledbetter, David
Được phát hành 1987
Sách
10
Bằng Lees, Gene
Được phát hành 1987
Sách
11
Được phát hành 1986
Sách
12
Bằng Good, Howard 1951
Được phát hành 1986
Sách
13
Bằng Marsh, Rosalinda J.
Được phát hành 1986
Sách
14
Bằng Knight, Philip
Được phát hành 1986
Sách
15
Bằng Fraser, Theodore P.
Được phát hành 1986
Sách
16
Bằng York, R. A. 1941-
Được phát hành 1986
Sách
17
Được phát hành 1986
Sách
18
Bằng Manning, Jane
Được phát hành 1986
Sách
19
Được phát hành 1986
Sách
20
Bằng Jacobs, Will
Được phát hành 1985
Sách