1
Bằng Morato, Pia Roces
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
2
Bằng Swift, Adam 1961-
Được phát hành 2019
Sách
3
Được phát hành 2018
Sách
4
5
Bằng Rebentisch, Juliane 1970-
Được phát hành 2016
Sách
6
7
Bằng Ci, Jiwei 1955-
Được phát hành 2014
Sách
8
Được phát hành 2013
Sách
9
Bằng Phillips, Anne 1950-
Được phát hành 2013
Table of contents only
Sách
12
13
14
Bằng Arrow, Kenneth Joseph 1921-
Được phát hành 2012
Sách
15
Xuất bản năm Philippine Star (2012)
Bài viết
16
Bằng Rutherford, Donald 1942-
Được phát hành 2012
Sách
17
Bằng Duschesne, Ricardo
Được phát hành 2011
Sách
18
Bằng Miller, Eugene F. 1935-
Được phát hành 2010
Sách
19
Được phát hành 2009
Sách
20
Bằng Torre, Ricky S.
Xuất bản năm Philippines Free Press (2008)
Bài viết