1
Bằng Ching, Amyline Quien
Xuất bản năm Philippine Panorama (2015)
Bài viết
2
Bằng Franco, Bernie V.
Xuất bản năm Workingmom (2011)
Bài viết
3
Bằng Franco, Bernie V.
Xuất bản năm Workingmom (2011)
Bài viết