1
Được phát hành 2018
Sách
2
Bằng Vanska, Annamari
Được phát hành 2017
Sách
3
Bằng Lemish, Dafna 1951-
Được phát hành 2015
Sách
4
Được phát hành 2015
Sách
5
Bằng Greenfield, Patricia Marks
Được phát hành 2014
Sách
6
Bằng Bato, Julian
Xuất bản năm Philippine Collegian (2014)
Bài viết
7
Bằng Gunter, Barrie
Được phát hành 2014
Sách
8
Sách
9
10
Bằng Kirsh, Steven J.
Được phát hành 2012
Sách
11
Được phát hành 2012
Sách
12
Được phát hành 2011
Sách
13
Bằng Davies, Maire Messenger
Được phát hành 2010
Sách
14
Bằng Kirsh, Steven J.
Được phát hành 2010
Sách
15
16
Được phát hành 2008
Sách
17
Được phát hành 2008
Sách
18
Bằng Austero, Bong C.
Xuất bản năm Manila Standard Today (2008)
Bài viết