1
Bằng Mariano, Nat
Xuất bản năm Manila Standard (2019)
Bài viết
2
3
4
Được phát hành 2013
Sách
5
Bằng Garmston, Robert J., Zimmerman, Diane P.
Được phát hành 2013
Sách
6
Bằng Fenich, George G.
Được phát hành 2012
Sách
7
8
Bằng Giron, Anthony
Xuất bản năm Manila Bulletin (2012)
Bài viết
9
Bằng Flores, Roderick
Xuất bản năm Manila Bulletin (2010)
Bài viết
10
Bằng Labrador, Vilma
Xuất bản năm Manila Times (2010)
Bài viết
11
Bằng Shock, Patti J.
Được phát hành 2009
Sách
13
Bằng Fenich, George G.
Được phát hành 2008
Sách
15
Bằng Krugman, Carol
Được phát hành 2007
Sách
16
Bằng Cruz, Zenaida L.
Được phát hành 2006
Sách
17
Bằng Ascutia, Romelda C.
Xuất bản năm Philippine Star (2006)
Bài viết
18
Bằng Kilkenny, Shannon 1955-
Được phát hành 2006
Sách
19
20
Bằng Cruz, Zenaida L.
Được phát hành 2005
Sách