1
Bằng Allen, Frederick Lewis 1890-1954.
Được phát hành 1952
Sách