1
Bằng Jedeliz, Neri
Xuất bản năm Liwayway (2018)
Bài viết
2
Bằng Olvidado, Gilda
Xuất bản năm Liwayway (2018)
Bài viết
3
Bằng Crisolo, Rufino C.
Xuất bản năm Liwayway (2018)
Bài viết
4
Bằng Abueg, Efren R.
Xuất bản năm Liwayway (2018)
Bài viết
5
Bằng Ronquillo, JD
Xuất bản năm Liwayway (2017)
Bài viết
6
Bằng Abueg, Efren R.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
7
Bằng Abueg, Efren R.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
8
Bằng Jedeliz, Ner E., Jr.
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
9
Bằng Olvidado, Gilda
Xuất bản năm Liwayway (2016)
Bài viết
10
Bằng Landicho, Domingo G.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
11
Bằng Olvidado, Gilda
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
12
Bằng Salandanan, Rodolfo S.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
13
Bằng Abueg, Efren R.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
14
Bằng Patalinjug, Ric
Xuất bản năm Bisaya (2015)
Bài viết
15
Bằng Elizerio, U.Z.
Xuất bản năm Daluyan : Journal ng Wikang Filipino (2015)
Bài viết
16
Bằng Magnaye, Teresita Manaloto
Xuất bản năm Liwayway (2014)
Bài viết
17
Bằng Patron, Elena M.
Xuất bản năm Liwayway (2014)
Bài viết
19
Bằng Ybañez, John Tam.
Xuất bản năm Bisaya (2013)
Bài viết
20
Bằng Patalinjug, Ric
Xuất bản năm Bisaya (2013)
Bài viết