1
2
Được phát hành 2009
Sách
3
Bằng Rafols, Mae Lorraine S.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2005)
Bài viết
4
Bằng Sahu, Binod K.
Được phát hành 2004
Sách
5
6
Xuất bản năm Manila Bulletin (1997)
Bài viết
7
Được phát hành 1997
Sách
8
9
Được phát hành 1993
Sách
10
Được phát hành 1991
Sách
11
Được phát hành 1988
Sách
12
13
Được phát hành 1986
Sách
14
15
16
Được phát hành 1985
Sách
17
Được phát hành 1985
Sách
18
Được phát hành 1985
Sách
19
Được phát hành 1984
Sách
20
Được phát hành 1984
Sách