1
Bằng Brago, Pia Lee
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
2
Bằng Villanueva, Rhodina
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
3
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
4
Bằng Felipe, Cecille Suerte
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
5
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
6
7
Bằng Tolete, Janet R.
Xuất bản năm Health and Home (2017)
Bài viết
8
Được phát hành 2016
Sách
9
Xuất bản năm Smart Parenting (2015)
Bài viết
10
Xuất bản năm Smart Parenting (2015)
Bài viết
11
Bằng Lejano, Jing
Xuất bản năm Smart Parenting (2015)
Bài viết
12
Bằng Yao, Ines Bautista
Xuất bản năm Smart Parenting (2015)
Bài viết
13
Bằng Lejano, Jing
Xuất bản năm Workingmom (2015)
Bài viết
14
Bằng Santos, Rhea Manila P.
Xuất bản năm Workingmom (2015)
Bài viết
15
Được phát hành 2015
Sách
16
Bằng Holgado, Josephine T.R.
Được phát hành 2015
Sách
17
Bằng Ogena, Angelique Florendo
Được phát hành 2015
Luận văn Sách
18
19
Xuất bản năm Smart Parenting (2014)
Bài viết
20
Xuất bản năm Smart Parenting (2014)
Bài viết