1
Bằng Yap, Manuel
Xuất bản năm Animal Scene (2017)
Bài viết
2
Bằng Ramos, Richard Leo
Xuất bản năm Animal Scene (2017)
Bài viết
3
Bằng Carino, Jai
Xuất bản năm Animal Scene (2016)
Bài viết
4
Bằng Filart, Johnny U.
Xuất bản năm Animal Scene (2016)
Bài viết
5
Bằng Angeles, Glenn
Xuất bản năm Animal Scene (2007)
Bài viết
6
Bằng Sagad, Leah Castro
Xuất bản năm Family Reader (2000)
Bài viết