2
3
4
Xuất bản năm Smart Parenting (2008)
Bài viết
5
Xuất bản năm Smart Parenting (2008)
Bài viết
6
Bằng Harris, Robie H.
Được phát hành 2005
Sách
7
Bằng Harris, Robie H.
Được phát hành 2004
Sách
8
Bằng Annunziata, Jane
Được phát hành 2003
Sách
9
10
Được phát hành 1999
Sách
11
Bằng Cole, Babette.
Được phát hành 1995
Sách
12
13
Bằng Belmonte, Leonarda R. 1922-
Được phát hành 1979
Luận văn Sách
14
Bằng Acuna, Macrina Amponin 1949-
Được phát hành 1975
Luận văn Sách
15
16
Được phát hành 1973
Sách
17
Bằng Lehman, Edna S
Được phát hành 1970
Sách
18
Bằng Johnson, Eric W.
Được phát hành 1970
Sách
19