1
Được phát hành 2012
Sách
2
Bằng Arellano, Jay Mathias Angeles
Được phát hành 2010
Luận văn Sách
3
Được phát hành 2010
Sách
4
5
6
Được phát hành 2008
Sách
7
Bằng Harris, Robie H.
Được phát hành 2005
Sách
8
9
Bằng De Onon, Auramar Ortiz
Được phát hành 1994
Sách
10
Được phát hành 1991
Sách
12
Được phát hành 1986
Sách
13
Bằng Alarcon, Virginia Ugto 1947-
Được phát hành 1976
Luận văn Sách