1
Bằng New York Times News Service
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2017)
Bài viết
3
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2013
Sách
4
Bằng Yap, DJ
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
5
Bằng Arellano, Jay Mathias Angeles
Được phát hành 2010
Luận văn Sách
6
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2010
Sách
7
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2007
Sách
8
Bằng Sanchez, Custodiosa Ancheta
Được phát hành 2004
Sách
9
10
Bằng Measor, Lynda
Được phát hành 2000
Sách
11
Bằng Lewellen, Judie
Được phát hành 1999
Sách
12
Được phát hành 1998
Sách
13
Bằng Valois, Robert F.
Được phát hành 1997
Sách
14
Được phát hành 1991
Hội nghị đang tiến hành Sách
15
Bằng Allen, Isobel
Được phát hành 1987
Sách
16
Bằng Ruth Bell.
Được phát hành 1987
Sách
17
Được phát hành 1986
Sách
18
Bằng Alexander, Ruth Bell
Được phát hành 1980
Sách
19
20
Được phát hành 1977
Sách