1
Sách
2
Được phát hành 2016
Sách
4
Bằng Bruess, Clint E., Schroeder, Elizabeth
Được phát hành 2014
Sách
6
7
Bằng Israel, Joanna Lapresca
Được phát hành 2013
Luận văn Sách
8
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2013
Sách
9
Bằng Vatsyayana.
Được phát hành 2012
Sách
10
11
12
Bằng Aurelio, Julie M.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
13
Bằng Arenas, Aggie Carson
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
14
Bằng Pazzibugan, Dona Z.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2010)
Bài viết
15
Bằng Crisostomo, Sheila
Xuất bản năm Philippine Star (2010)
Bài viết
16
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2010
Sách
17
Được phát hành 2010
Sách
18
Bằng Kelly, Gary F.
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
19
Bằng Carroll, Janell L.
Được phát hành 2007
Sách
20
Bằng Haines, Staci.
Được phát hành 2007
Sách