1
Bằng Crosson-Tower, Cynthia
Được phát hành 2015
Sách
2
Bằng Tulfo, Erwin
Xuất bản năm Manila Times (2012)
Bài viết
4
Bằng Chua, Queena N. Lee
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2007)
Bài viết
5
6
Bằng Baraero, Dinghy Kristine M.
Được phát hành 2005
Luận văn Sách
7
Bằng Doyo, Ma. Ceres P.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2004)
Bài viết
8
Bằng David, Rina Jimenez
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2004)
Bài viết
9
Bằng Contreras, Voltaire
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2002)
Bài viết
10
Bằng Bas, Rene Q.
Xuất bản năm Manila Times (2002)
Bài viết
11
Xuất bản năm Manila Times (2002)
Bài viết
12
13
Bằng Concepcion, John Anthony
Xuất bản năm Manila Times (2001)
Bài viết
14
Bằng Santos, Sammy
Xuất bản năm Philippine Star (2001)
Bài viết
15
Được phát hành 2001
Sách
16
Bằng David, Rina Jimenez
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2000)
Bài viết
17
Bằng Flaviano, Rogelio U.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2000)
Bài viết
18
Bằng Varona, Inday
Xuất bản năm Manila Times (2000)
Bài viết
19
Bằng Varona, Inday Espina
Xuất bản năm Manila Times (2000)
Bài viết
20
Bằng Araya, Alfred A. Jr.
Xuất bản năm Manila Times (2000)
Bài viết