1
Bằng Richardson, Harry Ward
Được phát hành 1969
Sách
2
Bằng Nourse, Hugh O.
Được phát hành 1968
Sách