1
Được phát hành 2001
Sách
2
Được phát hành 1995
Sách
3
Bằng Stevenson, Augusta.
Được phát hành 1986
Sách
4
Bằng Toynbee, Arnold Joseph 1889-1975.
Được phát hành 1967
Sách