2
Bằng Worthington, Ian
Được phát hành 2013
Sách
3
Được phát hành 2012
Sách
4
Được phát hành 2011
Sách
5
Bằng Rizal, Jose 1861-1896.
Được phát hành 2011
Sách
6
Bằng Unger, Miles
Được phát hành 2011
lấy văn bản
Sách
7
9
Được phát hành 2008
Sách
10
Bằng Ellis, Joseph J.
Được phát hành 2008
Sách
12
Bằng Sreenivasan, T. P.
Được phát hành 2007
Sách
13
Được phát hành 2006
Sách
14
15
Bằng Gandhi, Mohandas Karamchand 1869-1948.
Được phát hành 2006
Sách
16
Bằng Kazin, Michael 1948-
Được phát hành 2006
Sách
17
Bằng Caballero, Beljun
Được phát hành 2006
Sách
18
Bằng Nazareth, Pascal Alan
Được phát hành 2006
Sách
20