1
2
3
Bằng Gomez, Marie Grace Avelino
Được phát hành 2007
Luận văn Sách
4
Được phát hành 2004
Sách
5
Được phát hành 2002
Sách
6
7
Bằng Nastasi, Bonnie K.
Được phát hành 1994
Sách
8
Được phát hành 1993
Sách
9
Được phát hành 1993
Sách
10
Bằng Charin Reangkrua 1962-
Được phát hành 1988
Luận văn Sách
11
Được phát hành 1986
Sách
13