1
Bằng Kirkland, David
Được phát hành 2007
Sách
2
Được phát hành 1992
Sách
3
Được phát hành 1991
Sách
4
Bằng Forbes, Suzi
Được phát hành 1990
Sách
5
Bằng Singh, Madanjeet
Được phát hành 1989
Sách
6
Bằng Ruetz, Michael
Được phát hành 1988
Sách
7
Được phát hành 1986
Sách
8
Bằng King, Michael 1942-
Được phát hành 1982
Sách
9
Bằng Trimboli, Giovanni
Được phát hành 1981
Sách
10
Được phát hành 1979
Sách
11
Bằng Katz, Elizabeth 1933-
Được phát hành 1979
Sách
12
Bằng Beers, Burton F.
Được phát hành 1978
Sách
13
Bằng Smith, Samuel 1802-1892.
Được phát hành 1977
Sách
14
Bằng Smart, Edward
Được phát hành 1977
Sách
15
Bằng Peters, G. W.
Được phát hành 1976
Sách
16
Bằng Sinclair, Marianne
Được phát hành 1976
Sách
17
Được phát hành 1976
Sách
18
Bằng Neely, Frank Tennyson
Được phát hành 1976
Sách
19
Bằng Kogan, Herman
Được phát hành 1976
Sách
20