1
Bằng Remigio, Ma. Corazon
Được phát hành 1995
Sách