1
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 2000
Sách
2
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1998
Sách
3
4
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1998
Sách
5
Bằng Realubit, Maria Lilia F.
Được phát hành 1997
Sách
6
Bằng Penones, H. Francisco Jr. V.
Được phát hành 1996
Sách
7
Bằng Penones, H. Francisco Jr. V.
Được phát hành 1996
Sách
8
Bằng Penones, H. Francisco Jr. V.
Được phát hành 1995
Sách
10
Bằng Penones, H. Francisco Jr. V.
Được phát hành 1994
Sách