1
Bằng Florence Kittong Chaokas
Được phát hành 2012
Sách
2
Bằng The Association of Retired Mentors (ARM)
Được phát hành 2011
Bộ dụng cụ
3
Bằng Bacwaden, Sofia Oakes
Được phát hành 2002
Sách
4