1
Bằng Rutherford, Denney G. 1942-
Được phát hành 1990
Sách
2
Bằng Simerly, Robert G.
Được phát hành 1990
Sách