1
Xuất bản năm U.P. News (2016)
Bài viết
2
Bằng Garcia, Angelo G.
Xuất bản năm Philippine Panorama (2015)
Bài viết
3
Bằng Guillen, Fernando P.
Xuất bản năm MST Review (2015)
Bài viết
4
Bằng Barrientos, Mia Carisse
Xuất bản năm Gadgets Magazine (2015)
Bài viết
5
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
6
Bằng Romulo, Beth Day
Xuất bản năm Philippine Panorama (2014)
Bài viết
7
Xuất bản năm Sunday Times Magazine (2014)
Bài viết
8
Bằng Prasad, Dayanand
Được phát hành 2014
Sách
9
10