1
Được phát hành 2008
Sách
2
Bằng Burt, Ramsay 1953-
Được phát hành 2007
Sách
3
4
Bằng Thomas, Helen 1947-
Được phát hành 2003
Sách
5
Được phát hành 1997
Sách
6
Bằng Hanna, Judith Lynne.
Được phát hành 1988
Sách
7
Được phát hành 1985
Sách