1
Bằng Pineda, Haidee C.
Xuất bản năm UPDate Diliman (2018)
Bài viết
2
Bằng Evasco, Eugene Y.
Xuất bản năm Liwayway (2015)
Bài viết
3
Xuất bản năm Manila Bulletin (2004)
Bài viết
4
Xuất bản năm Manila Bulletin (2004)
Bài viết
5
Xuất bản năm Philippine Star (2003)
Bài viết
6
Bằng Evasco, Eugene Y.
Xuất bản năm Diliman Review (2003)
Bài viết
7
Bằng Evasco, Eugene Y.
Xuất bản năm Mirror Weekly (2000)
Bài viết