1
2
Bằng Panaligan, Rey G.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2018)
Bài viết