1
Được phát hành 2018
Sách
2
Bằng Epstein, Mikhail
Được phát hành 2012
Sách
3
Bằng Petersen, Alan 1953-
Được phát hành 2007
Sách
4
Được phát hành 2001
Sách
5
Bằng Lingis, Alphonso 1933-
Được phát hành 1994
Sách