1
Được phát hành 2012
Sách
2
Bằng Guia, Clarissa Dela Cruz
Được phát hành 2011
Sách
3
Được phát hành 2009
Sách
4
Bằng Guia, Clarissa Dela Cruz
Được phát hành 2008
Sách