1
2
Bằng Gacutan, Josef Dielle Perez 1995-
Được phát hành 2018
Luận văn Sách