1
Bằng Punay, Edu
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
2
Bằng Ocampo, Satur C.
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
3
Bằng Sanvictores, Benito V., Jr.
Xuất bản năm UPDate Diliman (2019)
Bài viết
4
Xuất bản năm Philippine Star (2019)
Bài viết
5
Bằng Evangelio, Roy
Xuất bản năm Philippine Collegian (2019)
Bài viết
6
Bằng Bacongco, Keith
Xuất bản năm Manila Bulletin (2018)
Bài viết
7
Bằng Lado, Michelle
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
8
Bằng Gaspar, Karl M.
Xuất bản năm World Mission (2017)
Bài viết
9
Bằng Dabu, Fred
Xuất bản năm UP Forum (2017)
Bài viết
10
Bằng Duka, Regimer Jannine D.G.
Được phát hành 2017
Luận văn Sách