1
Bằng Carpio, Alma Anonas
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
2
Bằng Mendoza, Alfredo V N.
Xuất bản năm Philippine Panorama (2017)
Bài viết
3