1
Bằng Pascual, Federico D., Jr.
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
2
Bằng Bondoc, Jarius
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
3
Bằng Banawis, Ernesto G.
Xuất bản năm Manila Standard (2020)
Bài viết
4
Bằng Porcalla, Delon
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
5
Bằng Mendez, Christina
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
6
Bằng Flores, Helen
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
7
Bằng Barcelo, Vito
Xuất bản năm Manila Standard (2020)
Bài viết
8
Bằng Ocampo, Satur C.
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
9
Bằng Servallos, Neil Jayson
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
10
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết