1
بواسطة Smith, William F., Hashemi, Javad, Presuel-Moreno, Francisco
منشور في 2019
كتاب
2
كتاب
3
منشور في 2012
كتاب
4
منشور في 2012
كتاب
5
بواسطة Ashby, M. F.
منشور في 2012
كتاب
6
بواسطة Askeland, Donald R.
منشور في 2012
كتاب
7
بواسطة Askeland, Donald R.
منشور في 2011
كتاب
8
بواسطة Hosford, William F.
منشور في 2009
Table of contents only
كتاب
9
منشور في 2009
كتاب