1
Bằng Smith, William F., Hashemi, Javad, Presuel-Moreno, Francisco
Được phát hành 2019
Sách
2
Sách
3
Được phát hành 2012
Sách
4
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng Ashby, M. F.
Được phát hành 2012
Sách
6
Bằng Askeland, Donald R.
Được phát hành 2012
Sách
7
Bằng Askeland, Donald R.
Được phát hành 2011
Sách
8
Bằng Hosford, William F.
Được phát hành 2009
Table of contents only
Sách
9
Được phát hành 2009
Sách