1
Bằng Seekings, David
Được phát hành 2004
Sách
2
Bằng Ladkin, Adele
Được phát hành 2000
Sách
3
Bằng Seekings, David
Được phát hành 1999
Sách
4
Bằng Maitland, Iain
Được phát hành 1994
Sách
5
Được phát hành 1989
Sách
6
Bằng Murray, Sheila L.
Được phát hành 1987
Sách
7
Được phát hành 1980
Sách