1
2
3
4
Được phát hành 2004
Sách
5
6
Bằng Ladkin, Adele
Được phát hành 2000
Sách
7
Bằng Andres, Tomas Quintin D.
Được phát hành 1998
Sách
8
Bằng Goldblatt, Joe Jeff 1952-
Được phát hành 1997
Sách
9
Bằng Maitland, Iain
Được phát hành 1994
Sách
10
Bằng Bianchi, Sue
Được phát hành 1990
Sách