1
Bằng Miyamoto, Masao M.D. 1948-
Được phát hành 1995
Sách
2
Bằng Miyamoto, Masao 1948-
Được phát hành 1994
Sách