1
Bằng Patawaran, AA
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
2
Bằng Marticio, Marie Tonette Grace
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
3
Bằng Tabios, Hannah
Xuất bản năm Manila Bulletin (2019)
Bài viết
4
Bằng Romero, Paolo S.
Xuất bản năm SW Starweek (2018)
Bài viết
5
Được phát hành 2018
Sách
6
Bằng Gomez, Carla P.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2017)
Bài viết
7
Bằng Mendoza, Psyche Roxas
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
8
Bằng Mendoza, Psyche Roxas
Xuất bản năm Philippine Graphic (2017)
Bài viết
9
10
Được phát hành 2017
Sách