1
Bằng Menoy, Jesus Z.
Được phát hành 2014
Sách
2
Được phát hành 2010
Sách
3
Bằng Marcos, Lucivilla L.
Được phát hành 2006
Sách