1
Bằng Lo, Ricardo F.
Xuất bản năm Philippine Star (1998)
Bài viết